پرتال مشتریان
عارضه یابی رایگان سایت و سئو
عارضه یابی رایگان حسابداری
عارضه یابی رایگان بازاریابی
Operating Systems
MS Windows
Cent OS
Macintosh
ubunto
Freebsd
server
hp
Dell
sun
IBM
intel
crm
MS dynamics
zoho
salesIQ
huspot
vtiger
vm
vm
vcenter
vsphere
nsx
horizon
bpmn
bpm
bizagi
bonita
activity
process maker

تیم آرتاپرداز

احسان عمیدزادهکارشناس واحد شبکه و مسئول دپارتمان سرورکاران
مهدی خادممدیر واحد بازریابی و فروش
امیرحسین سلطانیمدیر واحد زیر ساخت سازمانی
سعید افشاریمدیر واحد طراحی وب و بازاریابی آنلاین
مهری انشاییمسئول منابع انسانی
سیروس عقدکمشاور زیر ساخت و نماینده شرکت Microsoft
مستقر در دفتر آلمان
بهاره کوهانیاننماینده شرکت در آلمان
عاطفه داوودیکارشناس تبلیغات اینترنتی